Algemene Voorwaarden Via Ella

Sowieso goed om te weten: al onze partners zijn aangesloten bij een of meerdere garantiefondsen:

 

ANVR – SGR – GGTO – VvKR

Dit zijn de algemene voorwaarden van Via Ella B.V.(“Via Ella”), een onderneming met adres Seranggracht 11, Amsterdam.Via Ella is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 73664162.

 

Toepasselijkheid

 

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle diensten van Via Ella, op elke overeenkomst die tot stand komt tussen Via Ella en een Gebruiker (zoals hieronder gedefinieerd) van onze website viaella.nl (de “Website”) en tussen een Gebruiker en een Aanbieder (zoals hieronder gedefinieerd) en alle rechtsbetrekkingen en (rechts)handelingen die daaruit voortvloeien.
 2. Door gebruik te maken van de Website en de diensten van Via Ella aanvaard je gebonden te zijn aan deze algemene voorwaarden.
 3. Onder “Gebruikers” wordt verstaan alle natuurlijke personen die de Website bezoeken, op de Website inloggen, en/of de op de Website verstrekte informatie gebruiken, delen en/of informatie plaatsen, en/of een reisaanvraag doen.
 4. Onder “Aanbieders” wordt verstaan alle reisaanbieders, touroperators of agenten waar Via Ella een overeenkomst mee heeft gesloten en die tegen betaling reisdiensten ter beschikking stellen.
 5. Onder “Reisaanvraag” wordt verstaan het invullen van het online formulier op viaella.nl waarmee Gebruiker kenbaar maakt voor welke bestemming Gebruiker een offerte van een Aanbieder wenst te ontvangen.
 6. Via Ella zal de algemene voorwaarden op verzoek kosteloos toezenden. De algemene voorwaarden zijn ook beschikbaar op viaella.nl.
 7. De bovenstaande definities worden in deze algemene voorwaarden zowel in enkelvoud als in meervoud gehanteerd.

 

 

Via Ella

Via Ella is een online platform dat Gebruikers in contact brengt met Aanbieders met als doel om op maar gemaakte reisdiensten te ontwikkelen en te leveren. Via Ella biedt de volgende producten en diensten aan Gebruikers:

 

 1. Tips, advies en praktische (reis)informatie;
 2. Contact leggen met Aanbieders die gespecialiseerd zijn in het ontwikkelen en leveren van op maat gemaakte reisdiensten;
 3. Systeem waarmee persoonlijke contactgegevens en andere informatie aan geselecteerde contactpersonen en partners wordt doorgegeven.

 

Reisaanvraag via de Website 

 1. Gebruiker dient bij het gebruik van de Website Nederlandse en andere toepasselijke wet- of regelgeving in acht te nemen.
 2. Het aanvragen van een Reisaanvraag is gratis.
 3. Om een Reisaanvraag te doen dient een Gebruiker aan de volgende voorwaarden te voldoen:
  1. Je bent een consument en handelt niet namens een derde;
  2. Je mag je op geen enkele manier voordoen als iemand anders;
  3. Je bent tenminste 18 jaar oud. Minderjarigen dienen toestemming te hebben van hun ouders voor het gebruik van de Website;
  4. Alle gegevens die Gebruiker verstrekt dienen volledig, juist en controleerbaar te zijn;
  5. Je dient een persoonlijk emailadres te gebruiken;
  6. Je dient je te houden aan het toepasselijk recht.
 4. Wanneer een Gebruiker een Reisaanvraag doet en hierbij persoonlijke gegevens verstrekt, gaat Gebruiker er mee akkoord dat Via Ella deze gegevens doorgeeft aan de Aanbieder met als doel dat de Aanbieder de gevraagde informatie kan verstrekken aan Gebruiker en/ of telefonisch of per email contact kan opnemen om vast te stellen welke informatie Gebruiker nodig heeft.
 5. Gebruiker mag het volgende niet via de Website verspreiden:
  1. Plagiaat en/of eerder gepubliceerde content;
  2. Pornografische filmpjes, afbeeldingen of andere media met een erotische inhoud;
  3. Teksten of afbeeldingen die beledigend, racistisch, discriminerend of haat zaaiend zijn;
  4. Ongevraagde reclame (spam);
  5. Foute of misleidende informatie; en/of
  6. Virussen, malware, spyware of andere software die bedoeld is om schade aan computers van ons of andere Gebruikers aan te richten.
 6. Via Ella behoudt zich het recht voor de aan Gebruiker verstrekte informatie aan te passen of weg te laten, voordat deze kenbaar wordt gemaakt aan Gebruikers en/of op de Website wordt gepubliceerd.

 

Aansprakelijkheid van Via Ella

 1. Via Ella is niet aansprakelijk voor schade die het gevolg is of kan zijn van enig handelen of nalaten naar aanleiding van de informatie op de Website of die van:
  1. gelinkte websites, ook niet indien sprake is onvolkomenheden; en/of
  2. onjuistheden in de door ons beschikbaar gestelde informatie.
 2. Via Ella is niet verantwoordelijk voor fouten en/of onregelmatigheden in de functionaliteit van de Website en is niet aansprakelijk voor storingen of het vanwege andere redenen voor enige duur niet beschikbaar zijn van de Website.
 3. Via Ella neemt voor de beveiliging van gegevens van Gebruikers en derden alle zorg in acht die in redelijkheid van Via Ella kan worden verwacht. Via Ella is niet aansprakelijk voor verlies van gegevens of onbevoegde toegang tot gegevens die ontstaat ondanks de door Via Ella betrachte zorg. Via Ella is daarnaast niet aansprakelijk voor verlies van gegevens of onbevoegde toegang die ontstaat bij de transmissie van gegevens over openbare netwerken of bij gebruik van netwerken en systemen van derden.

 

Inschakeling van Aanbieders

 1. Via Ella heeft Aanbieders geselecteerd die experts zijn in het samenstellen en uitvoeren van reizen.
 2. Via Ella neemt uiterste zorgvuldigheid in acht bij het inschakelen van Aanbieders. Via Ella is echter niet aansprakelijk voor het handelen dan wel nalaten van deze ingeschakelde derden, tenzij er sprake is van opzet of grove nalatigheid van Via Ella.
 3. Via Ella brengt Gebruiker geen kosten in rekening voor het in contact brengen met Aanbieders en voegen ook geen kosten aan de offerte van de Aanbieder toe.
 4. Onze vergoeding bestaat uit een commissie die Aanbieders aan Via Ella betalen.
 5. Aanbieders stellen een reisplan op en voeren deze uit. De overeenkomst voor de reisdiensten wordt exclusief aangegaan door twee partijen: Gebruiker en Aanbieder.
 6. Aanbieders aanvaarden verantwoordelijkheid voor de diensten die zij aanbieden en voor hun keuze van dienstverleners.
 7. Gebruiker dient de algemene voorwaarden van de Aanbieder te aanvaarden die van kracht wordt bij het accepteren van het reisvoorstel en/ of wanneer een (aan)betaling wordt gedaan.
 8. Een annulering dient per brief, fax of email direct aan Aanbieder te worden doorgegeven op de wijze die vereist is op grond van zijn Algemene Voorwaarden.
 9. Het is de verantwoordelijkheid van de Gebruiker om voordat je op reis gaat de juiste verzekering af te sluiten met een dekking voor personenbijstand en de vergoeding van medische kosten, ongevallenverzekering, dekking voor repatriëring, bagageverzekering, annuleringsverzekering en dekking voor juridische aansprakelijkheid. Het is de verantwoordelijkheid van de Gebruiker om de verzekeringsdekking te controleren en, indien noodzakelijk, een verzekering af te sluiten bij je verzekeraar.

 

Inschakeling derden

 1. Via Ella is gerechtigd om bij de uitoefening van de diensten, waar nodig, derden in te schakelen. Via Ella is niet verplicht om Gebruiker hierover persoonlijk van op de hoogte te brengen. Gebruikmaking van de diensten van Via Ella impliceert dat de Gebruiker Via Ella machtigt om eventuele aansprakelijkheidsbeperkingen van derden mede namens Gebruiker te aanvaarden.
 2. Via Ella neemt uiterste zorgvuldigheid in acht bij het inschakelen van derden. Via Ella is echter niet aansprakelijk voor het handelen dan wel nalaten van deze ingeschakelde derden, tenzij er sprake is van opzet of grove nalatigheid van Via Ella.

 

Klachten 

 1. Bij Via Ella ingediende klachten worden binnen een termijn van 5 dagen beantwoord, gerekend vanaf de datum van ontvangst.
 2. Het recht op (gedeeltelijke) teruggave van de prijs of schadevergoeding komt te vervallen indien de klacht niet binnen de gestelde termijn worden gemeld, tenzij uit de aard van het geval een ruimere termijn voortvloeit.

 

 

Ongeldigheid

Indien een bepaling van deze algemene voorwaarden nietig dan wel onverbindend mocht blijken te zijn, blijven Via Ella en Gebruiker gebonden aan de overige bepalingen van deze akte. Via Ella zal de nietige dan wel onverbindende bepaling(en) vervangen door een bepaling die wel verbindend is en waarvan de strekking zoveel mogelijk dezelfde is als die van de te vervangen bepaling(en), rekening houdend met het oogmerk van deze algemene voorwaarden.

 

 

Wijzigingen

Via Ella behoudt zich het recht voor om te allen tijde deze algemene voorwaarden eenzijdig aan te passen, aan te vullen en/of te wijzigen zonder een verplichting of mededeling daarvan te doen aan Gebruikers. De meest actuele versie van de algemene voorwaarden is de vinden op de Website. Door bezoek aan de Website wordt Gebruiker op de hoogte gesteld van de huidige algemene voorwaarden.

 

Overige bepalingen

 1. Via Ella mag te allen tijde aanpassingen maken aan het ontwerp of functioneren van de Website, waaronder de ten grondslag liggende technische mechanismen.
 2. Deze algemene voorwaarden gelden niet alleen voor Via Ella, maar ook voor andere personen die zijn betrokken of betrokken zijn geweest bij het gebruik maken van diensten of op wie in verband daarmee enige aansprakelijkheid rust of zou kunnen rusten. Dit geldt tevens voor hun rechtsopvolgers onder algemene titel.

 

 

Toepasselijk recht en forumkeuze

 1. Deze algemene voorwaarden, en alle niet-contractuele rechten en verplichtingen daaruit voortvloeiende, worden in alle opzichten beheerst door het Nederlands recht.
 2. Alle geschillen tussen Via Ella en Gebruikers zullen in eerste instantie worden beslecht door de bevoegde rechter van Rechtbank Amsterdam.

Op zoek naar ons privacy statement? Deze vind je hier

Blijf op de hoogte en ontvang:
reisinspiratie en aanbiedingen

Meld je aan voor de gratis Via Ella inspiratienieuwsbrief

Bedankt voor de aanmelding

Er ging iets fout. Probeer het nogmaals